יום עיון צבא ושיטור – קול קורא

האוניברסיטה הפתוחה המכון לניתוחי מדיניות
האגודה הסוציולוגית הישראלית

הפעילות השוטפת של הצבא בשטחים מאופיינת בביצוע משימות שיטור, המחייבות אכיפה של חוק וסדר על שתי אוכלוסיות האזרחיות הנתונות בעימות. הצבא מעורב במשימות שיטור בצד ובמקביל למילוי משימותיו הצבאיות הטהורות. לעיתים קרובות משימותיו ״האזרחיות״ של הצבא נעטפות בשיח צבאי- בטחוני המטשטש את מעורבותו של הצבא בפעילות השיטור, החורגות ממשימותיו הקלאסיות של הצבא; אך טשטוש זה רק מעצים את מורכבות הפעילות של הצבא בשטחים. במסגרת היערכות הצבא הוקמו מסגרות ארגוניות ייעודיות למשימות שיטור )כגון חטיבת ״כפיר״(, והוגבר שיתוף פעולה עם כוחות ביטחון צבאיים למחצה )כגון מג״ב(, ועם התארגנויות ביטחון אזרחיות וארגוני המתנחלים.

הממשק צבא-שיטור מעמיד, אפוא, אתגרים מורכבים בפני הצבא. במורכבות זו נדון ביום עיון המשותף לקהילת צבא של האגודה הסוציולוגית הישראלית ו-למכון לניתוחי מדיניות של האוניברסיטה הפתוחה, שיוקדש לבחינה מושגית ואמפירית של ההיבטים השונים של צבא במשימות שיטור. יום העיון יתקיים בתאריך 18 באוקטובר, 2018 , בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה.

במסגרת יום העיון נבקש לעמוד על הסוגיות הבאות:

 • מבט משווה בין המקרה הישראלי לבין מעורבות צבאות זרים במשימות שיטור )משימות שמירת שלום, הפריסה בעיראק ובאפגניסטן(.
 • מאפיינים של האלימות הצבאית-שיטורית ומערכות הלגיטימציה שלה )הפוליטיות, התרבותיות, המשפטיות וכו'(.
 • הפיקוח הפוליטי על משימות השיטור- המוסדי והחוץ-מוסדי )כדוגמת פעולתם של ארגוני זכויות אזרח בשטחים(.
 • היבטים מקצועיים, הכשרתיים, תפקודיים, וארגוניים של מעבר מפעילות צבאית טהורה לפעילות צבאית שיטורית והשילוב ביניהם.
 • הסטטוס המקצועי של החייל-שוטר ושל השוטר-לוחם ומעמדן החברתי של היחידות הצבאיות ששיטור הוא תחום עיסוקן המרכזי )כחטיבת כפיר ומג"ב(.
 • היבטים מגדריים ואתניים במשימות שיטור צבאיות.
 • הממשק ויחסי הגומלין בין הצבא לבין יחידות המשטרה ומג״ב.
 • שיתוף פעולה בין כוחות צבא ושיטור למיליציות אזרחיות )למשל, ארגוני ביטחון של מתנחלים(.
  מערכות היחסים בין הגופים והגבולות ביניהם.
 • הפרטה של משימות שיטור ויחסי גומלין בין חברות פרטיות ויחידות צבאיות ומשטרתיות.
 • פעילות כוחות שיטור לא-צבאיים בשטחים.
 • הסדרים בלתי-פורמאליים של הצבא עם אוכלוסיות אזרחיות שונות.
 • מקום משימות השיטור בתורה הצבאית הישראלית.
 • אכיפת חוק וסדר בחיכוך בין מתנחלים ותושבים פלסטינים ועל מתנחלים.
 • פעילות השיטור הצבאית במזרח ירושלים.

נשמח לקבל הצעות להרצאות )תקצירים בני עמוד(, העוסקות בהיבטים אלה ואחרים של הממשק צבא- שיטור ומבוססות על עבודה מחקרית. נא להעביר לפרופ׳ יגיל לוי, דואל- yagille@openu.ac.il או לד״ר ניר גזית, דואל- nirgazit2@ruppin.ac.il עד לתאריך 1.5.2018 . תשובות לפונים/פונות יימסרו עד 1.6.2017

בעקבות יום העיון נבקש להוציא קובץ מאמרים המתבסס על מבחר מהניירות שיוצגו בכנס.

בברכה,
פרופ' יגיל לוי
ד"ר ניר גזית