תוכן העניינים

10/21/2021

דבר העורך 

מאמרים

על ממשל ומשילות במערכת הגרעין הישראלית: עיון היסטורי ראשוניפרופ' אבנר כהן 8

האמנם רצון הפרט – מרכיבי המוטיבציה לבחירת מסלול השירות בצה"לגב' ענת וולדמן, ד"ר רוני טיארג'אן־אור, ד"ר ראובן גל 37

מיקרו־סוציולוגיה של מלחמות חדשות – ניתוח חזותי של פיגועי טרור במהלך "אנתפאדת היחידים"/ פרופ' עוזי בן־שלום, גב' רינת משה, ד"ר רוני מש, ד"ר עמית דביר 67

עיון מחודש ברעיון ה"הפיכה במהופך" – השפעת הקבוצות האזרחיות על הצבא – מערך המילואים בצה"ל/ מר אופיר קבילו 88

היסטוריוגרפיה של הלם הקרב על המסך הישראלי/ד"ר אדם צחי 107

ספרים

מאמר ביקורת

בן־אליעזר, אורי, מלחמה במקום שלום – מאה שנות לאומיות ומיליטריזם בישראל. בן שמן: מודן: 2019, 696 עמודים/ ד"ר עפרה בן ישי 125

ביקורות ספרים

Levy, Yagil, Whose Life Is Worth More? Hierarchies of Risk and Death in Contemporary

Wars. Stanford, CA: Stanford University Press, 2019, 328 pages.

פרופ' פיקי איש שלום 132

אילת הראל־שלו ושיר דפנה־תקוע, על ביטחון וחוסר ביטחון: הקרב הכפול של נשים לוחמות. חיפה: פרדס הוצאה לאור, 2021, 207 עמודים/ פרופ' אורן ברק 136

ניצן רותם. מתאבדים במדים: בחירה, מחויבות ואשמה בחברה הישראלית. תל־אביב: הוצאת אוניברסיטת תל־אביב. 2019. 300 עמודים/ מר אושרי בר־גיל 140